1. ആകാശഗംഗ

    1. നാ.
    2. മന്ദാകിനി, ദേവന്മാരുടെ നദി
    3. ക്ഷീരപഥം എന്ന നക്ഷത്രസമൂഹം
    4. പനിനീർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക