1. ആകാശത്താമര

    1. നാ.
    2. സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യം
    3. ഒരിനം പായൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക