1. ആകാശഭാഷിതം

  1. നാ.
  2. ആകാശത്തേക്കു നോക്കി സംസാരിക്കൽ
  1. നാട്യ.
  2. രംഗംത്തില്ലാത്ത കഥാപാത്രത്തിൻറെ സംഭാഷണം കേട്ടതായി നടിച്ച് നടൻ ചെയ്യുന്ന സംഭാഷണം
  1. നാ.
  2. അശരീരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക