1. ആകാശമുല്ല

  1. നാ.
  2. മണമില്ലാത്ത ചെറിയ പൂക്കളുള്ള ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി
 2. അകശ്മല

  1. വി.
  2. ദുഷ്ടനല്ലാത്ത
 3. അക്ഷമാല, -മാല്യം

  1. നാ.
  2. രുദ്രാക്ഷമാല
  3. "അ" മുതൽ "ക്ഷ" വരെയുള്ള ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഒന്നുവീതം മണികൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജപമാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക