1. ആകാശവചനം

    1. നാ.
    2. ആകാശഭാഷിതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക