1. ആകാശസ്ഫടികം

    1. നാ.
    2. ആലിപ്പഴം
    3. ആകാശത്തിലുണ്ടാകുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഫടികം
    4. സൂര്യകാന്തവും ചന്ദ്രകാന്തവും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക