1. ആകിഞ്ചിനം, -കിഞ്ചന്യം

    1. നാ.
    2. ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി, ദാരിദ്യ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക