1. ആകിൽ, ആയിൽ

    1. പ.മ.
    2. ആകുകിൽ, ആവുകിൽ [ആകുക]
    1. പ്രാ. വിന. അവ്യ.
    2. ആണെങ്കിൽ, ആകുന്നപക്ഷം
    3. കഴിയുമെങ്കിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക