1. ആകുലം

  1. നാ.
  2. ദു:ഖം
  3. മനക്ഷോഭം
  4. ജനങ്ങൾ കൂടിനിൽക്കുന്ന സ്ഥലം
  5. വാളും പരിചയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം
  6. ഗദായുദ്ധത്തിലെ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  7. ഒരു മുഷ്ടിയുദ്ധപ്രയോഗം
  8. ചിന്നിച്ചിതറിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക