1. ആകുലചിത്തൻ

    1. നാ.
    2. മനസ്സുകലങ്ങിയവൻ, ദു:ഖിതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക