1. ആകുലി

    1. നാ.
    2. ആവിമരം
    3. ചിറ്റരത്ത
    4. വിവശത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക