1. ആകുലിത

    1. വി.
    2. കുഴങ്ങിയ, പരിഭ്രമിച്ച, പതറിയ
    3. ചെളിയിളക്കിയ
    4. ഉഴുതുമറിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക