1. ആകുലീഭൂത

    1. വി.
    2. ആകുലപ്പെട്ട, ക്ഷോഭിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക