1. ആകൂണിത

    1. വി.
    2. ചുരുങ്ങിയ, സങ്കോചംപ്രാപിച്ച
  2. അഗണിത

    1. വി.
    2. എണ്ണമില്ലാത്ത, അറിയപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക