1. ആകൃതിഗണം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. ഒരേ വ്യാകരണനിയമത്തിനു വിധേയമായ ഒരുകൂട്ടം പദങ്ങളിൽ ചിലതുമാത്രം മാതൃകയ്ക്കായി എടുത്തുകാണിച്ച് ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ നിർദേശിക്കുന്നരീതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക