1. ആകൃതിമത്ത്

    1. വി.
    2. രൂപംപൂണ്ട, ആകൃതികൈക്കൊണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക