1. ആകൃതിവിജ്ഞാനം

    1. നാ.
    2. ജീവികളുടെ ആകൃതിയേയുംഘടനയേയും പഠിക്കുന്ന ജീവശാസ്ത്ര ശാഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക