1. ആകൃഷ്ടി

  1. നാ.
  2. ആകർഷണം, പിടിച്ചുവലിക്കൽ, ഭൂമിയുടെ ആകർഷണശക്തി
  3. ഞാണൊലി
 2. അകൃഷ്ടി

  1. നാ.
  2. അവിദ്വാൻ
 3. അകൃഷ്ട

  1. വി.
  2. കൃഷിചെയ്യാത്ത, നിലം ഒരുക്കാത്ത
 4. ആകൃഷ്ട

  1. വി.
  2. വലിക്കപ്പെട്ട, ആകർഷിക്കപ്പെട്ട
  3. വശീകരിക്കപ്പെട്ട
 5. ആക്രുഷ്ട

  1. വി.
  2. ആക്രാശിക്കപ്പെട്ട, ശകാരിക്കപ്പെട്ട
  3. ശപിക്കപ്പെട്ട, അപവദിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക