1. ആകെ

  1. അവ്യ.
  2. ആക2
 2. ആകവേ, ആകെ

  1. അവ്യ.
  2. മുഴുവനും, ആകപ്പാടെ
  3. ആയി, ആയിട്ട്. (പ്ര.) ആകെക്കൂടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക