1. ആകേകര

  1. വി.
  2. പകുതിഅടച്ച (കണ്ണ്)
  3. അല്പം കോങ്കണ്ണുള്ള
 2. അകേകര

  1. വി.
  2. കോങ്കണ്ണില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക