1. ആക്ക

  1. നാ.
  2. ഓലകെട്ടാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടുനാര്
 2. അക്ക

  1. -
  2. അക്കൻ.
 3. അക്ക്

  1. നാ.
  2. തുല്ല്, അമ്പാല്.(കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക