1. ആക്കം

  1. നാ.
  2. ഐശ്വര്യം
  3. ശക്തി, ബലം
  4. വീര്യം
  5. ആഗ്രഹം, കൊതി
  6. ഈട്, ഉറപ്പ്, കട്ടി, ദാർഢ്യം
  7. കുറവ്
  8. പെരുമ
  9. തക്കം, സൗകര്യം, എളുപ്പം
  10. കിണറ്റിൻറെ പടവ്
  11. വള്ളിച്ചെടികൾക്കു പടർന്നുകയറാനുള്ള ഏറ്റം
 2. അക്കം

  1. നാ.
  2. സംഖ്യയെകുറിക്കുന്ന ചിഹ്നം (1, 2, 3, 4, 5 മുതലായവ)
  3. സംഖ്യ, എണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക