1. ആക്കത്തൂക്കം

    1. നാ.
    2. ആക്കവും തൂക്കവും
    3. ഈട്
    4. ഭാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക