1. ആക്രന്ദം

  1. നാ.
  2. കരച്ചിൽ, നിലവിളി, മുറവിളി
  3. സമരാട്ടഹാസം, പോർവിളി
  4. ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം, സമരം
  1. തച്ചു.
  2. ഗൃഹത്തിൻറെ ധ്രുവാദിയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 2. അക്രാന്തം

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം സസ്യം, ചെറുവഴുതിന, കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട
 3. ആക്രാന്തം

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം, തീറ്റിക്കൊതി, ആക്കറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക