1. ആക്രന്ദനം

    1. നാ.
    2. ആക്രന്ദം, വിലാപം
  2. അക്രന്ദനം

    1. നാ.
    2. കരയാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക