1. ആക്രന്ദി

    1. വി.
    2. മുറവിളികൂട്ടുന്ന, കരയുന്ന
  2. ആക്രാന്തി

    1. നാ.
    2. ആക്രമണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക