1. ആക്രാമകൻ

    1. നാ.
    2. ആക്രമിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക