1. ആക്രാശക

    1. വി.
    2. ആക്രാശിക്കുന്ന, ശകാരിക്കുന്ന, ദുഷിക്കുന്ന, ശപിക്കുന്ന, ഉച്ചത്തിൽ ശകാരിക്കുന്ന, ദുഷിക്കുന്ന, ഭർത്സിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക