1. ആക്രാശനം

  1. നാ.
  2. ആക്രാശം
 2. അഗ്രാശനം

  1. നാ.
  2. മുമ്പേഭക്ഷണം കഴിക്കൽ
  3. പുണ്യസ്ഥാനത്തുള്ള ഭക്ഷണം
  4. പുത്തരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക