1. ആക്രീഡി

    1. നാ.
    2. ക്രീഡിക്കുന്ന, വിനൊദിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക