1. ആക്ലിന്ന

  1. വി.
  2. നനവുള്ള
  3. ദയയുള്ള
 2. അക്ലിന്ന

  1. വി.
  2. നനവുതട്ടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക