1. ആക്ഷാരണം

    1. നാ.
    2. (കാരണംകൂടാതെയുള്ള) വ്യഭിചാരദോഷാരോപണം
  2. ആക്ഷൂരണം

    1. നാ.
    2. പൊടിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക