1. ആക്ഷിക

  1. വി.
  2. ചൂതുകളിക്കുന്ന, കള്ളച്ചൂതുകളിക്കുന്ന
  3. ചൂതിനെ സംബന്ധിച്ച
  4. ചൂതുകളികൊണ്ടുനേടിയ
  5. അച്ചുതണ്ടിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന
  6. താന്നിക്കുരുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
 2. ആകാശഗ

  1. വി.
  2. ആകാശത്തിൽക്കൂടി ഗമിക്കുന്ന
 3. അകേശിക

  1. വി.
  2. ധാരാളം തലമുടിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക