1. ആക്ഷികപണം

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളിയിലെ പന്തയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക