1. ആക്ഷിപ്തിക

    1. നാ. നാട്യ.
    2. നടൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോൾ പാടുന്ന പാട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക