1. ആക്ഷേപക

  1. വി.
  2. മിനുക്കുന്ന
  3. പിടിച്ചുവലിക്കുന്ന
  4. ആക്ഷേപിക്കുന്ന
  5. ശകാരിക്കുന്ന
  6. എറിയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക