1. ആക്ഷേപകം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വാതം, കോച്ചൽ
  2. അക്ഷിപാകം

    1. നാ.
    2. ഒരു നേത്രരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക