1. ആക്ഷോദനം

    1. നാ.
    2. നായാട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക