1. ആകർണനം

    1. നാ.
    2. കേൾക്കൽ, ശ്രവണം
  2. ആഘൂർണനം

    1. നാ.
    2. ചുറ്റിത്തിരിയൽ, ചുറ്റൽ, ചുഴൽച്ച, ഉരുളൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക