1. ആകർഷക

    1. വി.
    2. ആകർഷിക്കുന്ന, ഭംഗിയുള്ള
    1. നാ.
    2. കാന്തം
    3. ഉരകല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക