1. ആകർഷകത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. ആകർഷിക്കുന്ന ഭാവം, സൗന്ദര്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക