1. ആകർഷണീയ

    1. വി.
    2. ആകർഷിക്കത്തക്ക, അടുത്തേക്കുവലിച്ചെടുക്കത്തക്ക
    3. മനോഹരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക