1. ആഖണ്ഡന

  1. നാ.
  2. പിളർക്കൽ, ഛേദിക്കൽ
 2. അഖണ്ഡൻ

  1. നാ.
  2. പരിപൂർണൻ, ഈശ്വരൻ
  3. ഒരിനം മൂർഖൻ പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക