1. ആഖനികൻ

    1. നാ.
    2. ഖനിവേലക്കാരൻ
    3. നിലം കുഴിക്കുന്നവൻ, കുഴിഉണ്ടാക്കുന്നവൻ
    4. ഭിത്തിതുരന്നും മറ്റും മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക