1. ആഖുരഥൻ

    1. നാ.
    2. ആഖുവാഹനൻ, ഗണേശൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക