1. ആഖേടകൻ

    1. നാ.
    2. വേട്ടക്കാരൻ, നായാട്ടുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക