1. ആഖേട്യം

    1. നാ.
    2. വേട്ടയാടിപ്പിടിച്ച മൃഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക