1. ആഖ്യാതി

    1. നാ.
    2. കീർത്തി
    3. പറച്ചിൽ, അറിയിക്കൽ
    4. വിളംബരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക