1. ആഖ്യാനകം

    1. നാ.
    2. കഥ, ഇതിഹാസ-പുരാണാദികളിലെ ഉപകഥ, സംഭവവിവരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക