1. ആഖ്യായകൻ

    1. നാ.
    2. ദൂതൻ
    3. വിളിച്ചുപറയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക